لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

ميزان توليد شمش فولادی در خرداد ماه هر سال از بدو راه اندازی كارخانه آهن و فولاد ارفع

خرداد ١٣٩٣: ٥٠.٢١٤ تن

خرداد ١٣٩٤: ٥٠.٠٤٠ تن

خرداد ١٣٩٥: ٤٨.٣٥١ تن

خرداد ١٣٩٦: ٦٦.٥٢٦ تن

خرداد ١٣٩٧: ٧٦.٢٧٠ تن

خرداد ١٣٩٨: ٧٣.٧٦٩ تن

خرداد ١٣٩٩: ٧١.٣٢٠ تن

خرداد ١٤٠٠: ٧٢.٣١٢ تن

خرداد ١٤٠١: ٨١.٧٤٤ تن

✅ كسب سه ركورد برتر، از بدو تاسيس كارخانه در سه ماه متوالی:

1️⃣ بالاترين ميزان توليد ماهانه آهن اسفنجي در «خرداد ١٤٠١» به ميزان «٩٨,٩١٠» تن

2️⃣ رشد ١٣ درصدی توليد شمش فولادي در «خرداد ١٤٠١» نسبت به خرداد ١٤٠٠

3️⃣ بالاترين ميزان توليد روزانه آهن اسفنجی در خرداد ١٤٠١