۱- همکاری در تکمیل زنجیره تولید در منطقه مربوطه و ایجاد توازن درمواد اولیه و محصولات و تامین متناسب بازار .
۲- افزایش کمی و کیفی محصولات.
۳- همکاری و پشتیبانی و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد صنایع بالادست و پائین دست.
۴- همکاری و تعامل با واحدهای فولادسازی سراسر کشور در مواردی که برای طرفین مزیت نسبی دارد.
۵- تلاش و تحقیقات دائمی در افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت و استفاده از تکنولوژی های روز و
قابل استفاده و تطبیق با شرایط کشور.
۶-آموزش مستمر و مفید در جهت دسترسی و نیل به اهداف شرکت .
۷- ایجاد اشتغال واقعی و موثر از طریق توسعه فعالیت ها .
۸- تلاش در هر چه سود ده کردن بنگاه اقتصادی تحت اختیار در جهت تامین و حفظ منابع سهامداران.