نصب و راه اندازی تجهیزات پایش آنلاین  در فولاد ارفع
شــرکت آهــن و فــولاد ارفــع بــه عنــوان شــرکت تــازه تاســیس بــا قابلیــت بــالای تولیــد محصــولات بــا کیفیــت بــه مقولــه محیط زیســت بــا دیدگاهــی اعتقــادی نگریســته و بــا کنتــرل و پایــش هرچــه بیشــتر فرایندهــای تولیــدی در جهــت کاهــش ریســک هــای زیســت محیطــی و رعایــت اســتانداردهای ســازمان محیــط زیســت اقدامــات موثــر و مفیــدی انجــام داده اســت . ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از مشــاورین مجــرب زیســت محیطــی و انتخــاب بهتریــن نــوع تجهیــزات پایــش آنلایــن بــر روی خروجــی هــای کــوره الکتریکــی واحــد فــولاد ســازی سیســتم دو 
 را بــرای Exractive measurementکانالــه ی عملیــات اجرایــی برگزیــد. بــا تجهیــز ایــن شــرکت بــه سیســتم دیجیتــال پایــش آنلایــن، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت قــادر خواهــد بــا ســهولت و دقــت هرچــه بیشــتر بــه پایــش ایــن مرکــز بپــردازد . آلمــان و MRUایــن سیســتم ســاخت شــرکت یکــی از پیشــرفته تریــن فــن آوری هــای روز اروپا مــی باشــد و گازهــا و ذرات خروجــی دودکــش ها را مطابــق بــا اســتاندارد محیــط زیســت پایــش مــی نمایــد . از قابلیــت هــای سیســتم ارائــه داده هــای مختلف پایــش از جملــه برخــی گازهــا و ذرات خروجــی دودکــش هــا، دمــا و... بصــورت لحظــه ای و ثبــت داده هــا بــر روی شــبکه اینترنتــی و ارائــه نتایــج خروجــی بصــورت داده ای و گــراف مــی باشــد. بدیــن ترتیــب پارامترهــای زیســت محیطــی خروجــی دودکــش هــا همــواره مــورد کنتــرل و نظــارت دقیــق ســازمان محیــط زیســت خواهــد بــود شــایان ذکــر اســت هزینــه هــای خریــد،  4نصــب و راه انــدازی ایــن سیســتم بالــغ بــر میلیــارد ریــال مــی باشــد