نحوه ی پرداخت سود سهام سال مالی 1395 اعلام گردید .