آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت آهن و فولاد ارفع(سهامي عام)
ثبت شده به شماره 242295 و شناسه ملی 10102830088
بدينوسيله از كليه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، که راًس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 08/03/1396 درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش به نشانی : تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند.