پیشگامی فولاد ارفع در استقرار سیستم مدیریت پسماند WMS:2015  در منطقه و استان یزد
در راستای حفظ و حراست از محیط زیست و دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت در این حوزه ، شرکت آهن وفولاد ارفع به عنوان تنها شرکت پیشگام در استقرار سیستم مدیریت پسماند WMS:2015( ( در منطقه و استان یزد به انجام مطالعات این سیستم پرداخته است . صنعت آهن و فولاد به عنوان یک صنعت مادر که در توسعه پایدار نقش بسزایی دارد به عنوان یک الگوی زیس تمحیطی نیز مطرح م یباشد. در راستای حفاظت هر چه بیشتر از محی طزیست و رسیدن به معیارهای توسعه پایدار نیاز است تا نسبت به مدیریت بهینه پسماندها توجهی بیش از پیش داشت. در این راستا شرکت آهن و فولاد ارفع به عنوان پیشگام در این زمینه اقدام به انجام مطالعه در جهت استقرار سیستم مدیریت پسماند ) )WMS:2015 نموده است. در راستای اجرای این طرح فاز اول )فاز شناخت( که شامل تعیین وضعیت موجود مدیریت پسماند در واحد صنعتی که شامل شناسایی کلیه پسماندهای تولیدی و وضعیت موجود مدیریت آ نها م یباشد به اتمام رسیده است. در حال حاضر فاز دوم که شامل تهیه و تدوین فر مها و دستورالعم لهای سیستم مدیریت پسماند بر اساس اولوی تهای شناسایی شده در حال اجرا م یباشد. در حال حاضر شرکت آهن و فولاد ارفع در راستای پیاده سازی و اجرای موفق سیستم های مدیریتی با اولویت مباحث زیست محیطی، پروژه های بهبودی نظیر راه اندازی و بهره برداری از سیستم پایش آنلاین ، استقرار سیستم مدیریت پسماند مطابق استاندارد WMS2015 ، ایستگاه تسویه پساب واحد فولادسازی، افزایش فضای سبز و... را در دستور کار خود دارد. در زمینه افزایش میزان فضای سبز ،همزمان با هفته درختکاری ،به منظور حمایت از محیط زیست و ترویج فرهنگ درختکاری ، در اقدامی نمادین ، تعداد 20 نهال سرو توسط مدیران وکارشناسان این شرکت کاشته و در مجموع با کاشت تعداد 4766 انواع درخت کم آب خواه چون زیتون،انار ، سرو،کاج و ...مقدار 1400 متر مربع به فضای سبز شرکت افزوده شد