ویروس کرونا از فولاد سخت تر نیست
همزمان با آغاز موج شیوع کرونا ویروس در کشور و با توجه به اهمیت این موضوع؛ شرکت آهن و فولاد ارفع با بسیج نیروهای واحد ایمنی و بهداشت خود اقدامات پیشگیرانه بر بستر آموزش و رعایت اصول بهداشتی را آغاز کرد.
اقدامات انجام شده از قبیل:
۱-گندزدایی و ضدعفونی تمامی سرویس‌های ایاب و ذهاب در هر شیفت و به صورت مستمر

۲-کاهش ساعت کاری پرسنل تا ساعت ۱۳
۳-تب سنجی از پرسنل تمامی واحدها به صورت مستمر
۴-گندزدایی و ضدعفونی سرویس‌های بهداشتی، لاکرها در هر شیفت و به صورت مستمر

۵-آموزش رعایت اصول و موازین بهداشتی به رانندگان و نیروهای خدماتی و پخش بروشورهای آموزشی

۶-پخش ماده ضدعفونی کننده دست به تمامی واحدها

امید است با رعایت اصول بهداشتی در مقابله با این ویروس؛ از این مرحله به سلامت عبور کرده تا شاهد جامعه ای سالم و عاری از هرگونه بیماری باشیم