نام ارفع در فهرست 40 شرکت برتر بورس تهران و فرابورس ایران