پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه آهن و فولاد ارفع
هیئت مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع پیشنهاد افزایش 100 درصدی سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد داد. به گزارش واحد روابط عمومی شرکت، در صورت موافقت مجمع سرمایه شرکت از ۶ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از مجل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و به منظور اجرای طرح توسعه ای شامل افزایش ظرفیت اسمی واحد احیا و فولادسازی صرف خواهد شد.