زمان بندی پرداخت سود نقدی سهامداران
زمان بندی پرداخت سود نقدی سهامداران
برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهامداران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/96 به شرح زیر می باشد:
اشخاص حقیقی از تاریخ 01/08/1397 ظرف مهلت قانونی
اشخاص حقوقی از تاریخ 01/09/1397ظرف مهلت قانونی