در پی راه اندازی واحد تصفیه خانه پساب فولادسازی مصرف آب30 درصد  کاهش یافت.
با توجه به راه اندازی و بهره برداری واحد تصفیه خانه پساب فولاد سازی که در مدت 24 ماه و با هزینه ی بالغ بر 75 میلیارد ریال در آبانماه به سر انجام رسید؛ طی ماه های آبان و آذر در حدود 20 هزار متر مکعب پساب فولادسازی تصفیه ودوباره به چرخه وارد شد؛ که طی آن مصرف آب فولادسازی 30 درصد کاهش یافت .
در واحد تصفیه خانه پساب با قابلیت تصفیه روزانه 2 هزار متر مکعب ،آب ورودی ،پس از عملیات چربی گیری، انعقاد و لخته سازی، وارد فیلتر شنی، کربنی و فیلترهای کارتریج شده و به صورت کامل روغن موجود در آن جدا می شود و در نهایت وارد سیستم اسمز معکوس(RO) شده و جهت بازگشت به چرخه و استفاده مجدد آماده می گردد.