به همت واحد آموزش:   36 عنوان دوره آموزشی در 9 ماه گذشته برگزار شد.