شرکت آهن و فولاد ارفع

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم بلکه قلبهایی است که جدب می کنیم. زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیباست ولی درک معنای آن مشکل است. گاهی دونفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند چقدر نیازمند برگشتن به همدیگر هستند.

امروز : جمعه 8 بهمن 1400