دستاوردها

فرآخوان جذب ایده های فناورانه صنعت
مجتمع بزرگ فرهنگی ، ورزشی و رفاهی  در حال ساخت صنایع فولاد در اردکان یزد بنام سردار شهید سلیمانی نامگذاری گردید
برای نخستین بار در تاریخ شرکت: ارفع به بالا ترین میزان تولید ماهیانه شمش فولادی دست یافت.