همایــش روز جهانــی ایمنــی و ســلامت شــغلی  بــا همــکاری شــرکت آهــن وفــولاد ارفــع و شــرکت آســفالت طــوس در مرکــز بهداشــت شهرســتان اردکان  بــا حضــور ریاســت و کارشناســان اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی و مرکــز بهداشــت شهرســتان  صنایــع HSEاردکان و همچنیــن کلیــه سرپرســتان و مســئولین در محــل مرکــز بهداشــت شهرســتان اردکان بــا هــدف تبــادل  و کاهــش حــوادث شــغلی برگــزار شــد.HSEاطلاعــات در زمینــه  بیشتر