ایمنی

فعالیت‌های ناایمن پیمانکاران توسط واحد ایمنی متوقف می‌شود.

نظر به تاکید مدیرعامل شرکت بر انجام ایمن فعالیت‌های عملیاتی و جلوگیری از بروز احتمالی مخاطرات شغلی، به واحد HSE ارفع اختیار توقف فعالیت‌های ناایمن در سطح شرکت داده شد.
در جلسه کمیته راهبری که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ارفع و مدیران شرکت‌های  بهره‌برداری به‌صورت ماهیانه برگزار می‌شود؛ مهندس خیاط ضمن شنیدن گزارش چهارماهه واحد HSE با تاکید ویژه بر رعایت اصول و موازین ایمنی در شرکت ، جلوگیری از فعالیت‌های ناایمن پیمانکاران را تا اصلاح و رفع آن از وظایف واحد ایمنی خواند.
در همین زمینه مقرر شد به‌منظور رعایت حداکثری مسائل ایمنی، صورت‌وضعیت پیمانکاران مختلف قبل از تائید ناظر مربوطه توسط واحد ایمنی تائید گردد.
در این جلسه اصلاح و ساماندهی خودروهای با عمر بالا و فرسوده در شرکت به‌عنوان اقدامی در جهت ایمن‌سازی فعالیت‌های پیمانکاران و عبور و مرور سالم مورد تاکید قرار گرفت.
  بیشتر

همکاری ارفع در برگزاری همایش  روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی

همایــش روز جهانــی ایمنــی و ســلامت شــغلی  بــا همــکاری شــرکت آهــن وفــولاد ارفــع و شــرکت آســفالت طــوس در مرکــز بهداشــت شهرســتان اردکان  بــا حضــور ریاســت و کارشناســان اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی و مرکــز بهداشــت شهرســتان  صنایــع HSEاردکان و همچنیــن کلیــه سرپرســتان و مســئولین در محــل مرکــز بهداشــت شهرســتان اردکان بــا هــدف تبــادل  و کاهــش حــوادث شــغلی برگــزار شــد.HSEاطلاعــات در زمینــه  بیشتر