اعضای هیات مدیره و مدیر عامل   نام نماینده اشخاص حقوقی   سمت
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   حامد واعظ   رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات   محمد رحیم رستی   نایب رئیس هیات مدیره
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو   علیرضا خیاط   مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور   مهدی شریفی نیک نفس   عضو هیات مدیره
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران   سید محسن ابوئی مهریزی   عضو هیات مدیره