موسسات آموزشی معتبر می توانند فرم زیر را تکمیل و به شماره 03531577005  واحد آموزش شرکت آهن وفولاد ارفع فکس نمایند.
برای دریافت فرم روی آن کلیک کنید.

فرم ثبت اطلاعات موسسات آموزشی